Quy trình bán hàng ký gửi – Consignment Stock Processing

SỬ DỤNG

Hàng hóa ký gửi là hàng hóa được lưu tại kho của khách hàng nhưng thuộc sở hữu của công ty mình. Khách hàng không phải trả tiền cho hàng hóa này cho đến khi khách hàng sử dụng /bán hàng hóa đó (lấy ra khỏi kho hàng ký gửi). Khách hàng có thể trả lại số lượng hàng hóa ký gửi không bán hết hoặc không dùng đến.

Khi khách hàng sử dụng hoặc bán hàng hóa ký gửi, hai bên sẽ cùng xác nhận số lượng thực tế sử dụng và bên bán chỉ xuất hóa đơn cho số lượng đã sử dụng.

Hàng hóa ký gửi vẫn thuộc sở hữu của bên bán nên vẫn phải quản lý giá trị tồn kho hàng ký gửi: tồn kho ký gửi bao nhiêu, ở khách hàng nào? Trong SAP, kho ký gửi được quản lý như là một kho đặc biệt và được chỉ định cho khách hàng cụ thể.

QUY TRÌNH

Có 4 loại giao dịch chính để xử lý hàng hóa ký gửi bao gồm:

 • Consignment Fill-up: Ký gửi hàng hóa cho khách hàng
 • Consignment Issue: Tiêu thụ hàng hóa ký gửi
 • Consignment Pick-up: Nhận lại hàng hóa ký gửi
 • Consignment Return: Trả lại hàng hóa ký gửi

Consignment fill-up

Consignment fill-up là quá trình ký gửi hàng hóa, từ khi tạo order cho đến khi xuất kho giao cho Khách hàng tại kho của Khách hàng.

 • Bước 1: tạo đơn hàng ký gửi
 • Bước 2: tạo phiếu giao hàng ký gửi
 • Bước 3: Hạch toán phiếu xuất kho: chuyển từ kho hàng của công ty sang kho ký gửi của khách hàng.

Sau khi hạch toán phiếu xuất kho, hệ thống sẽ theo dõi hàng ký gửi ở các kho ký gửi của khách hàng.

Consignment Issue

Consignment issue là quá trình lấy hàng từ kho hàng ký gửi để sử dụng hoặc bán. Thông thường, trong quá trình quản lý hàng hóa ký gửi, sau một khoảng thời gian, Bên Bán và Bên Mua cùng nhau xác nhận số lượng đã được bán hoặc sử dụng để làm cơ sở thanh toán giữa hai bên. Số lượng bên Mua đã sử dụng hoặc bán được sẽ là số lượng để làm đơn hàng tiêu thụ hàng ký gửi và hóa đơn.

 • Tạo đơn hàng tiêu thụ hàng ký gửi
 • Tạo phiếu giao hàng
 • Tạo phiếu xuất kho hàng ký gửi: xuất từ kho ký gửi đem sử dụng hoặc bán cho khách hàng cuối.
 • Tạo hóa đơn

Consignment pick-up

Khi hàng hóa ký gửi tại khách hàng, khách không có nhu cầu sử dụng hoặc không muốn bán tiếp, khách hàng có thể trả lại hàng hóa ký gửi cho bên Bán. Đây vẫn là hàng hóa trong kho ký gửi của khách hàng nên không phát sinh thanh toán/hóa đơn vì hàng hóa này vẫn thuộc sở hữu của bên Bán. Quá trình nhận lại hàng ký gửi thực chất là chuyển kho từ kho ký gửi về kho công ty/nhà máy.

 • Tạo đơn nhận lại hàng ký gửi
 • Tạo phiếu giao hàng ký gửi
 • Tạo phiếu xuất kho hàng ký gửi.

Consignment return

Sau khi tiêu thụ hàng hóa ký gửi, khách hàng có nhu cầu trả lại hàng hóa vì lý do nào đó, chúng ta sử dụng consignment return trong hệ thống SAP. Đây là quá trình trả lại hàng đã được thanh toán/ghi nhận hóa đơn nên khi trả lại cần có điều chỉnh công nợ với khách hàng (credit memo). Khi tạo đơn hàng trả lại, bạn có thể tham chiếu đến đơn hàng tiêu thụ hàng hóa ký gửi.

Liên kết giữa tiêu thụ hàng ký gửi và trả lại hàng ký gửi
 • Tạo đơn hàng trả lại hàng ký gửi
 • Tạo phiếu giao hàng
 • Tạo phiếu xuất kho (nhập hàng trả lại vào kho)
 • Tạo phiếu điều chỉnh công nợ

Như vậy, có thể thấy:

 • Consignment fill-up ngược với Consignment pick-up
 • Consignment issue ngược với Consignment return

Các loại đơn hàng bán áp dụng trong hàng hóa ký gửi

TransactionSales order type
Consignment fill-upKB
Consignment issueKE
Consignment pick-upKA
Consignment returnKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *