Quy trình bán hàng 3 bên – Third party order processing

MỤC ĐÍCH

Quy trình bán hàng 3 bên xử lý trường hợp người bán bán hàng cho khách hàng nhưng lại không giao hàng như yêu cầu của khách hàng. Thay vào đó, người bán chuyển một phần hoặc toàn bộ đơn hàng cho nhà cung cấp thứ ba bằng cách lập một đơn hàng mua với nhà cung cấp thứ 3. Nhà cung cấp thứ 3 sẽ giao hàng trực tiếp cho khách hàng và xuất hóa đơn cho người bán. Còn người bán sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng.

Quy trình bán hàng 3 bên

LUỒNG QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG 3 BÊN

Việc xử lý các đơn đặt hàng 3 bên được kiểm soát thông qua các loại sản phẩm hàng hóa (Material Type). Loại sản phẩm xác định liệu một sản phẩm chỉ được sản xuất nội bộ, chỉ có thể được đặt hàng từ các nhà cung cấp bên thứ ba, hoặc liệu cả hai đều có thể. Ví dụ: một sản phẩm được xác định là hàng hóa giao dịch chỉ có thể được đặt hàng từ nhà cung cấp bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn tự sản xuất thành phẩm của mình, đôi khi bạn cũng có thể muốn đặt hàng cùng loại sản phẩm từ các nhà cung cấp khác.

Xử lý đơn hàng 3 bên trong Bán hàng (Sales)

Các mặt hàng trong bán hàng 3 bên có thể được tạo tự động trong hệ thống, tùy theo hệ thống của bạn được cấu hình như thế nào. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi một mặt hàng chuẩn thành một mặt hàng bán hàng 3 bên trong quá trình xử lý bán hàng thủ công.

  • Xử lý đơn bán hàng 3 bên tự động

Nếu một mặt hàng luôn được giao từ một hoặc nhiều nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể chỉ định trong master data của mặt hàng đó rằng mặt hàng đó là mặt hàng bên thứ 3. Trong quá trình xử lý đơn đặt hàng tiếp theo, hệ thống sẽ tự động xác định danh mục mặt hàng phù hợp cho mặt hàng của bên thứ ba: TAS. Để chỉ định một mặt hàng thuộc nhóm bên thứ ba, bạn vào master data của mặt hàng đó để điều chỉnh: Trong tab Sales: Sales Org 2, trường Item Category Group, chọn BANS – Third party item.

  • Xử lý đơn hàng 3 bên thủ công

Trong trường hợp một mặt hàng mà bạn thường tự giao, bạn set Item Category Group cho mặt hàng đó là NORM. Tuy nhiên, khi có ngoại lệ, bạn muốn bên thứ 3 cung cấp mặt hàng này cho Khách hàng, bạn có thể xử lý thủ công khi tạo đơn hàng. Khi lập đơn hàng, bạn đổi giá trị trong trường ItCa (item category) từ TAN thành TAS.

Xử lý đơn hàng 3 bên trong Mua hàng (Purchasing)

Khi bạn lưu một đơn đặt hàng có chứa 1 hoặc nhiều mặt hàng bên thứ 3, hệ thống sẽ tự động tạo một Yêu cầu Mua hàng (purchase requisition) trong phân hệ Mua hàng. Mỗi mặt hàng bên thứ ba trong đơn đặt hàng sẽ tự động tạo ra một mặt hàng yêu cầu mua hàng tương ứng. Trong quá trình tạo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động xác định nhà cung cấp cho từng mặt hàng yêu cầu. Nếu một mục đặt hàng bán có nhiều hơn một lịch giao hàng, hệ thống sẽ tạo một yêu cầu mua hàng cho mỗi lịch giao hàng.

Tất cả các thay đổi được thực hiện trong đơn hàng mua cũng được thực hiện tự động trong đơn hàng bán. Ví dụ: nếu nhà cung cấp xác nhận số lượng và ngày giao hàng khác với số lượng bạn yêu cầu và nhập chúng vào đơn hàng mua, dữ liệu đã sửa đổi sẽ tự động được sao chép vào đơn hàng bán.

Dữ liệu mua hàng ảnh hưởng đến việc lên lịch giao hàng như thế nào?

Trong lịch giao hàng tự động của các mặt hàng bên thứ ba, hệ thống sẽ tính đến thời gian giao hàng được chỉ định bởi bộ phận mua hàng. Ví dụ, hệ thống cho phép thời gian mà nhà cung cấp yêu cầu để giao hàng cho khách hàng của bạn và cũng là thời gian mà bộ phận mua hàng yêu cầu để xử lý các đơn đặt hàng 3 bên.

So sánh dữ liệu mua hàng với dữ liệu bán hàng

Bạn có thể tạo danh sách tất cả các đơn đặt hàng với các mặt hàng của bên thứ ba có sự khác biệt giữa số lượng đặt hàng, hóa đơn, hủy hoặc ghi có trong Bán hàng và số lượng đặt hàng, lập hóa đơn hoặc ghi có trong Mua hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *