Hướng dẫn cấu hình hàng hóa miễn phí – inclusive trong SAP – SD – Free Goods

Bước 1: Maintain Pricing Procedures

Để cấu hình thủ tục định giá, bạn vào theo đường dẫn sau:

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Condition technique for free goods >> Maintain pricing procedures

Ở màn hình Procedures, bạn chọn và select procedure chuẩn của hệ thống là NA0001 – Free goods (SD). Sau đó bấm Copy để sao chép Procedure.

Bạn đổi tên procedure mới và lưu kết quả:

Chọn procedure và bấm Control Data để config procedure:

Sau khi config thì bấm Save và Exit

Bước 2: Activate free goods determination

Trong hoạt động IMG này, bạn chỉ định thủ tục định giá để kích hoạt xác định hàng hóa miễn phí cho các giao dịch có liên quan.

Xác định hàng hóa miễn phí bị hạn chế đối với các loại đơn đặt hàng với loại tài liệu C. (Điều này có nghĩa là, hiện tại, hệ thống không hỗ trợ xác định hàng hóa miễn phí trong yêu cầu và báo giá.)

Đường dẫn:
IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Condition technique for free goods >> Activate free goods determination

Để tạo mới một định nghĩa, bạn bấm New Entries hoặc edit các entries đang có sẵn. Các thông tin bao gồm:

 • Sales Organization
 • Distribution Channel
 • Division
 • Document type
 • Customer Price Procedure
 • Procedure cụ thể mà bạn vừa tạo

Sau khi nhập xong, bấm Save và Exit.

Bước 3: Control free goods pricing

Control pricing for free goods item category

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Control free goods pricing >> Control pricing for free goods item category

Ở màn hình này, bạn thiết lập kiểu định giá cho item categories TAN là X (Standard), TANN là B (pricing for free goods – 100% discount).

Bạn cũng có thể tự tạo các item categories và config theo mong muốn.

Maintain condition type for 100% discount

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Control free goods pricing >> Maintain condition type for 100% discount

Kiểm tra điều kiện R100 đã tồn tại chưa. Đây là điều kiện 100% discount tiêu chuẩn trong SAP.

Maintain pricing procedure for pricing

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Control free goods pricing >> Maintain pricing procedure for pricing

Chọn procedure rồi bấm Control data để config:

Lưu ý chọn:

 • Requirement: 55
 • Alternative Formula for Condition Base Value (BasType): 28

Set Transfer of cost to Main item

Bạn thiết lập cấu hình điều khiển để cho phép hệ thống sao chép, kế thừa dữ liệu giữa luồng chứng từ bán hàng từ Delivery Document đến Billing Document. Bạn có thể chọn một loại chứng từ là nguồn, một loại chứng từ là đích, sau đó chọn các trường dữ liệu được sao chép.

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Control free goods pricing >> Set Transfer of Cost to Main item

 • Tìm và chọn target là F2-invoice, source là LF-Outbound Delivery.
 • Bấm Item trên Dialog Structure để xem chi tiết
 • Chọn Item Categories là TAN, bấm Detail icon để xem chi tiết

Sau khi vào chi tiết, bạn cần quay trở lại màn hình trước, sau đó chọn lại TAN và xem chi tiết lần nữa. Ở lần này, bạn check vào ô Cumulative cost

Cumulative cost – Chi phí tích lũy – kiểm soát xem giá trị chi phí (VPRS) sẽ được sao chép từ các mục phụ có liên quan vào các mục chính. Chi phí phụ không liên quan đến thanh toán.

Maintain copying control

IMG >> Sales and distribution >> Basic functions >> Free goods >> Maintain copying control

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *