Hàng hóa miễn phí trong SAP – Free Goods

SỬ DỤNG HÀNG HÓA MIỄN PHÍ

Trong nhiều doanh nghiệp, một số hàng hóa được cung cấp hoàn toàn miễn phí hoặc cung cấp cho khách hàng một phần hàng hóa miễn phí.

Trong hệ thống SAP, Có các kiểu hàng hóa miễn phí sau:

  • Inclusive bonus quantity:

Khách hàng mua hàng hóa theo số lượng đã đặt, nhưng chỉ trả tiền cho một phần hàng hóa được yêu cầu. Phần còn hàng hóa còn lại theo đặt hàng là miễn phí.

Lưu ý: Kiểu hàng hóa khuyến mãi này chỉ được áp dụng cùng sản phẩm và cùng đơn vị tính.

Ví dụ:

Khách hàng mua 10 chai bia, chỉ trả tiền 9 chai, được miễn phí 1 chai.

  • Exclusive bonus quantity

Khách hàng mua hàng hóa theo số lượng đã đặt, khách hàng thanh toán cho hàng hóa đã đặt hàng và được cung cấp thêm hàng hóa miễn phí nằm ngoài số lượng đã đặt.

Trong trường hợp này, hàng hóa miễn phí có thể là loại hàng hóa khác, không nhất thiết phải là hàng hóa đã đặt.

Ví dụ:
Khách hàng mua 10 chai bia được tặng miễn phí một cái áo mưa.

PHẠM VI CHỨC NĂNG

Bạn tạo ra một thỏa thuận (agreement) hàng hóa miễn phí như một điều kiện (condition). Bạn có thể tạo điều kiện theo nhiều cấp độ yếu tố, ví dụ, theo khách hàng và sản phẩm hoặc theo phân cấp khách hàng và sản phẩm. Trong hệ thống tiêu chuẩn, bạn sử dụng cấp độ khách hàng / vật liệu. Thỏa thuận hàng hóa miễn phí có thời hạn hiệu lực. Trong thỏa thuận hàng hóa miễn phí, bạn có thể tạo các quy tắc khác nhau để xác định số lượng hàng hóa miễn phí. Bạn có thể xác định số lượng tối thiểu cho sản phẩm bán ra. Một khi số lượng tối thiểu này đạt được, hàng hóa miễn phí được đảm bảo. Số lượng hàng hóa miễn phí có thể được định nghĩa là một số lượng tỷ lệ thuận với số lượng bán. Một quy tắc khác xác định số lượng hàng hóa miễn phí cho mỗi đơn vị số nguyên của số lượng bán. Ví dụ, hàng hóa miễn phí ở đây chỉ được đảm bảo cho các pallet đầy đủ và không cho các pallet đã được mở.

Hàng hóa miễn phí có thể được ánh xạ theo thứ tự bán hàng trong bán hàng từ kho. Khi tạo đơn đặt hàng, các mặt hàng miễn phí được tạo tự động theo thỏa thuận. Các hàng hóa miễn phí được hiển thị như một mục riêng biệt. Các mặt hàng miễn phí là một phần phụ của mặt hàng ban đầu. Các mặt hàng miễn phí có liên quan đến giao hàng và được sao chép vào giao hàng. Các mặt hàng miễn phí có thể được sao chép vào tài liệu thanh toán. Điều này cho phép chứng minh hàng hóa miễn phí là các mặt hàng miễn phí trên hóa đơn.

Giá cả có thể được thực hiện cho một mặt hàng miễn phí trong đơn đặt hàng và trong chứng từ thanh toán. Mục này trở thành một mục miễn phí sau khi việc định giá kết thúc do tự động đánh dấu 100 phần trăm. Điều này cho phép giá và các mặt hàng được hiển thị rất chính xác trong các số liệu thống kê và trong phân tích lợi nhuận. Các hàng hóa miễn phí không thể được hiển thị với chi phí sản xuất, nhưng chúng có thể được hiển thị như một hình thức khấu trừ bán hàng đặc biệt.

NHỮNG RÀNG BUỘC

Hàng hóa miễn phí chỉ có thể được hỗ trợ theo tỷ lệ 1: 1. Điều này có nghĩa là một mặt hàng đặt hàng có thể dẫn đến một mặt hàng miễn phí. Các thỏa thuận theo hình thức sau không được hỗ trợ:

  • Mua sản phẩm A, miễn phí sản phẩm B và C.
  • Mua sản phẩm A và sản phẩm B, miễn phí sản phẩm C.

Hàng hóa miễn phí không được hỗ trợ kết hợp với các cấu trúc vật liệu (ví dụ: lựa chọn sản phẩm, BOM, các biến thể với BOM).

Hàng hóa miễn phí chỉ được hỗ trợ cho các đơn đặt hàng bán với loại chứng từ là C (ví dụ, không phải báo giá).

Hàng hóa miễn phí không được hỗ trợ cho việc giao hàng mà không cần tham khảo đơn đặt hàng.

Hàng hóa miễn phí không thể được sử dụng trong sản xuất theo đơn đặt hàng, thỏa thuận lập lịch và xử lý đơn đặt hàng của bên thứ ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *